Odbiór sieci wodociągowej przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne

Odbiór sieci wodociągowej przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zwanej dalej ustawą), regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków powinien regulować w szczególności sposób dokonania odbioru przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wykonanego przyłącza wodociągowego air max for sale. Przyłącze wodociągowe rozumiane jest zaś jako odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym (art. 2 pkt 6 ustawy).

Innymi słowy, regulamin, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 6 ustawy, nie może regulować kwestii związanych z odbiorem sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę trzecią.

W konsekwencji nie budzi wątpliwości, że przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie jest uprawnione do domagania się od osoby, która wybudowała sieć wodociągową, zgłoszenia do odbioru owej sieci. Odbiór sieci wodociągowej, wybudowanej na podstawie pozwolenia na budowę, dokonany być może tylko i wyłącznie w oparciu o przepisy Prawa budowlanego.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 31 stycznia 2007 r., II CNP 81/06, OSNC 2007/12/188, „Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nie reguluje projektowania i budowy ani technicznych aspektów utrzymywania urządzeń new balance mt101, zrozumiałe staje się więc odesłanie do warunków technicznych zawartych w odrębnych przepisach. Zasadnicze znaczenie mają tu przepisy Prawa budowlanego, gdyż w tym Prawie znajdują się unormowania dotyczące działalności budowlanej”.