opłata od zażalenia wniesionego na etapie postępowania nakazowego

Opłata od zażalenia wniesionego na etapie postępowania nakazowego

Jeżeli pozew został wniesiony w postępowaniu nakazowym, ulga w zakresie wysokości opłaty sądowej (art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) obowiązuje tak długo, jak długo nie zostanie stwierdzone, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (zob. chociażby wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2012 r., IV CSK 503/11, LEX nr 1222167). Zasada równości stron wymaga new balance retailers, aby z ulgi tej mogły korzystać obie strony, a więc nie tylko powód, ale i pozwany.

Jednocześnie w literaturze oraz orzecznictwie przyjmuje się, że opłata od zażalenia wynosi
1/5 opłaty od pozwu (pisma wszczynającego postępowanie). „Piątą część opłaty od (…) zażalenia oblicza się od opłaty należnej od pisma wszczynającego postępowanie” (A. Daczyński (w:) Koszty postępowań sądowych. Komentarz, pod red. J. Ignaczewskiego, Warszawa 2008, str. 36, Nb 14; tak samo K. Gonera, Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Warszawa 2007, wyd. 2, str. 143; por. również A. Zieliński, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Komentarz, Warszawa 2007, str. 146-147, Nb 3; zob. także M. Jaślikowski, Glosa do uchwały SN z dnia 16 października 2008 r., III CZP 88/08, Radca Prawny 2010/5/82). Również Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że „art. 19 u.k.s.c. powinien być intepretowany w powiązaniu z art. 18 u.k.s.c., ułamkowa zatem część opłaty, określona w art. 19 u.k.s.c., powinna być obliczona przy uwzględnieniu opłaty pobieranej od pisma wszczynającego postępowanie, o jakim wspomina art. 18 ust. 1 u.k.s.c.” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2008 r., III CZP 88/08, OSNC 2009/9/122; zob. także postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2012 r., I ACz 968/12, LEX nr 1171395).

W konsekwencji w świetle przywołanych powyżej argumentów nie powinno budzić wątpliwości, że opłata sądowa od zażalenia wniesionego na etapie postępowania nakazowego powinna wynosić air max command, o ile w sprawie nie stosuje się przepisu szczególnego, 1/5 opłaty sądowej od pozwu wniesionego w postępowaniu nakazowym, i to niezależnie od tego, czy zażalenie wnoszone jest przez powoda, czy przez pozwanego.