sukces Kancelarii w sporze pomiędzy projektantem a zamawiającym publicznym

Sukces Kancelarii w sporze pomiędzy projektantem a zamawiającym publicznym

Kancelaria uzyskała dla jednego ze swoich klientów z branży projektowej korzystny, prawomocny wyrok w sporze z zamawiającym o roszczenia tego ostatniego z tytułu kar umownych za opóźnienie w wykonaniu prac projektowych na kwotę ponad 4 mln zł new balance mw950. Kluczowym dla rozstrzygnięcia sporu było wykazanie braku odpowiedzialności projektanta za opóźnienie oraz dodatkowo podstaw do miarkowania (obniżenia) należnej zamawiającemu kary umownej.

wysokość kary umownej przy pracach projektowych

Wysokość kary umownej przy pracach projektowych

W przypadku umowy o prace projektowe kara umowna za zwłokę w wykonaniu zobowiązania nie powinna być wyższa od kary umownej za odstąpienie od umowy z powodu zwłoki dłużnika. Jeżeli bowiem zamawiający nie decyduje się na odstąpienie od umowy, to nie może budzić wątpliwości air max deals, że sporządzenie dokumentacji także w dużo późniejszym niż umówionym terminie nadal leżało w jego interesie (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2014 r., sygn. akt I ACa 411/14, niepublik.).

Jeżeli więc zamawiający nalicza projektantowi karę umowną z tytułu opóźnienia w wykonaniu prac projektowych w wysokości przekraczającej wysokość kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia przez zamawiającego z przyczyn, za które projektant ponosi odpowiedzialność cheap new balance 574, to w takiej sytuacji projektant może domagać się odpowiedniego obniżenia naliczonej mu kary umownej.